Regulamin


SŁOWNICZEK DEFINICJI

Serwisy internetowe – sklepy internetowe prowadzone na platformie IdoSell, które oferują dostarczanie towarów w ramach usługi Smile.

Użytkownik – osoba korzystająca z wyszukiwarki Smile.pl.

Serwis – wyszukiwarka Smile.pl

Usługa Smile – usługa dostępna dla Serwisów internetowych zbudowanych na platformie IdoSell, polegająca na darmowej dostawie do Paczkomat® lub punktów ORLEN Paczka przy zamówieniu powyżej 50 PLN.

IAI - Operator serwisu Smile.pl - IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 891870, NIP: 525-276-71-46 (dalej IAI).

 1. Smile.pl to serwis umożliwiający wyszukiwanie produktów wskazanych przez Serwisy internetowe jako biorące udział w usłudze Smile.

 2. Użytkownik możne wyszukiwać konkretne produkty bądź poprzez wpisanie frazy w wyszukiwarce, bądź poprzez wyszukanie produktu w kategoriach towarów. Po kliknięciu w konkretny produkt następuje przekierowanie do konkretnego Serwisu internetowego.

 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga od Użytkownika logowania ani podawania danych osobowych.

 4. Przedstawione w Serwisie produkty nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 5. Na przetwarzanie danych osobowych swoich klientów Serwisy internetowe zawierają odrębną umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych, która zawierana jest między innymi dlatego, że IAI jest właścicielem serwerów i oprogramowania wykorzystywanego przez Serwisy internetowe.

 6. IAI ani Serwis nie uczestniczą w transakcji zakupu na żadnym jej etapie. Warunki zakupu regulowane są pomiędzy kupującym, a sprzedającym na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej Serwisu internetowego.

 7. IAI zastrzega, że informacje dotyczące sprzedawanych produktów mogą różnić się od tego, co znajduje się na stronie Serwisu Internetowego. W takiej sytuacji IAI ani Serwis przejmują odpowiedzialności za te informacje oraz potencjalnie lub faktycznie utracone korzyści przez Użytkowników.

 8. IAI nie weryfikuje przedstawionych produktów pod kątem ich aktualności, dostępności w Serwisie internetowym.

 9. Serwis zastrzega sobie prawo do:

  1. publikowania i dostarczania Użytkownikom treści marketingowych oraz reklamowych;

  2. profilowania zachowań oraz preferencji zakupowych Użytkowników.

 10. Wszelka treść i forma Serwisu, a w szczególności grafiki, teksty, kod strony oraz rozszerzenia (dodatki) stanowią własność intelektualną IAI. Wszelkie wykorzystywanie przez osoby trzeciej tej własności bez wyraźniej zgody IAI jest zabronione i będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą.

 11. IAI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób realizacji złożonego zamówienia. Zła realizacja zamówienia złożonego pod wypływem informacji uzyskanych w Serwisie nie stanowi podstawy do składania reklamacji w Serwisie.

 12. IAI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie przez Serwisy internetowe wzorów przemysłowych, znaku towarowego, patentów lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m. in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa, w tym także za treści generowane przez Serwisy internetowe.

 13. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące działania Serwisu, jeżeli zauważył niezgodność działania Serwisu z Regulaminem. Reklamacja powinna być przesłana na adres office@idosell.com lub na adres siedziby IAI wskazany w niniejszym regulaminie. IAI zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację w formie poczty elektronicznej.

 14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko bądź nazwę formy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacji IAI wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 15. IAI zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli z jakichś powodów reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona, Użytkownik zostanie o tym poinformowany.

 16. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie.

 17. W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, IAI prosi o kontakt pod adresem mailowym office@idosell.com.